KIỂM TRA TIẾNG HÀN ĐẦU VÀO

CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG/ 알맞는 것을 고르십시오.

Cùng tham gia bài kiểm tra nhanh Tiếng Hàn trực tuyến với Cornestone để biết khả năng hiện tại của bạn nhé!

Bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi, với mỗi câu trả lời đúng bạn sẽ được 10 điểm. Hoàn thành được điểm tối đa, Cornestone sẽ có ngay phần quà bất ngờ dành cho bạn đấy!

Please enter your email:

1. 는 베트남 _____ 이에요

 
 
 
 

2. 가: 학생이에요?

나: ______, 회사원이에요

 
 
 
 

3. 가: ______ 이 무엇입니까?

나: 민수입니다

 
 
 
 

4. 가: 아침에는 뭐 먹어요?

나: 저는 보통 ___________

 
 
 
 

5. 가: 여기가 ________ 예요 ?

나: 사무실이에요

 
 
 
 

6. 가: 저거는 _____ 예요?

나:  우산이에요

 
 
 
 

7. 언니는 키가 ( ______) 동생은 작아요

 
 
 
 

8. 오늘은 일요일이에요. ( ________)은/는 토요일이였어요.

 
 
 
 

9. 꽃이 ( ________) 예쁘네요

 
 
 
 

10. 가: ( _______) 만날까요?

다: 내일 만납시다

 
 
 
 

11. 두 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까?

가: 우리 내일 같이 저녁 먹을까요?

나: 좋아요. 같이 저녁 먹어요

 
 
 
 

12. 이것보다 더 긴 치마 있어요?

 
 

13. 가: 이 운동화는 오만 오천 원이에요

나: 좀 비싸요. _____________

가: 알았어요. 오만 원이에요

 
 

14. 가: 이 오렌지 ________?

나: 이천 원이에요

 
 

15. 여름은 날씨가 _______ 저는 여름을 안 좋아해요

 
 

16. 가: 집에서 회사까지 __________ 걸려요?

나: 20분 정도 걸려요

 
 

17. 가: 제가 도와줄까요?

나: _________________

 
 

18. 구두가 참 예쁘네요

 
 

19. 가: 아침 식사하면서 신문을 읽어요?

나: 아니요. ____________________

 
 

20. 내가 무엇을 주의해야해요?

 
 

Question 1 of 20

Điện thoại: 0888 961 222
E-mail: tuyensinh@cece.edu.vn
Số 1 Nguyễn Xí, phường Vũ Ninh
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh